logo
  Финанс Лизинг ЕАД
София 1407
бул. „Никола Вапцаров” №10, ет.3
Тел.: 02/8661966
Факс: 02/9438195
E-Mail: office@finleasing.bg
      icons
 
За нас Лизингови
продукти
Документи
Лизингов
калкулатор
Партньори Често задавани
въпроси
Контакти
Изпечати този екран
 
Необходими документи за физически лица
 

Лична карта (копие);

Документи за доказване доходите на лицето:
 
Удостоверение за доходи – служебна бележка, издадена от работодателя за начислените и изплатени възнаграждения на лицето през последните 6 месеца, копие от трудов договор и/или на други договори, доказващи получаването на доход;
 
За доказване на доходи от самостоятелна заетост, наеми, съдружие и др. се представят и следните документи:
 
1.
относно регистрацията и правното състояние на дружеството:
 
- удостоверение за актуално състояние;
 
- удостоверение от окръжния съд по регистрацията на търговеца, от което е видно, че няма подадени молби за образуване производство по несъстоятелност на дружеството;
 
- удостоверение, издадено по реда на чл. 87, ал. 6 от ДОПК за наличие или липса на публични държавни или общински задължения.
 
2.
отчет за приходите и разходите за последната календарна година и към последен отчетен период /за дружеството/;
 
3.
копия от данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физически лица от предходната календарна година, заверена от съответната териториалната дирекция на НАП и документи удостоверяващи плащането на съответните данъци и осигурителни вноски;

Искане за лизинг (бланка на „Финанс Лизинг“ ЕАД - изтеглете от тук Искане за лизинг);

Оферта от доставчик за лизинговия обект, предмет на потенциална лизингова сделка;

Удостоверение по чл.87, ал.б от ДОПК за наличие или липса на задължения;

Удостоверение от ЦРОЗ – за едноличните търговци (при необходимост);

Други, при необходимост и по преценка на „Финанс Лизинг“ ЕАД.
   
<-- Обратно към лизинг на МПС
<-- Обратно към всички документи

© 2010 Финанс Лизинг ЕАД. Всички права запазени. Design by CodeInSight Ltd.
НачалоВръзка с насКарта на сайта