logo
  Финанс Лизинг ЕАД
София 1407
бул. „Никола Вапцаров” №10, ет.3
Тел.: 02/8661966
Факс: 02/9438195
E-Mail: office@finleasing.bg
      icons
 
За нас Лизингови
продукти
Документи Лизингов
калкулатор
Партньори
Често задавани
въпроси
Контакти
Изпечати този екран
 1. Какво трябва да направите, за да кандидатствате за лизинг?

 2. Как са защитени личните ми данни?

 3. Какъв е размерът на лихвата и как се изчислява тя?

 4. Какво е тримесечен EURIBOR?

 5. Каква е първоначалната вноска и какво представлява тя?

 6. Изисквате ли допълнителни обезпечения?

 7. Какъв е максималният срок на лизинговите договори?

 8. Какъв е начинът на изплащане на лизинговите вещи?

 9. Заплащат ли клиентите такса управление по обслужване на лизинговата сделка и в какъв размер е тя?

 10. Финансира ли „Финанс Лизинг” ЕАД закупуването на употребявани лизингови вещи?

 11. Може ли лизинговата вещ да бъде изплатена предсрочно?

 12. Кой плаща застраховката и какво включва тя?

 13. При настъпване на застрахователно събитие по автокаско кой завежда щетата?

 14. Как се подновяват изтекли застраховки?

 15. Какво е необходимо за излизане с автомобила в чужбина?

 16. Може ли лизингополучателят да избира застрахователно дружество?

 17. Освен първоначалната вноска и таксата по обслужване, какви други първоначални разходи прави клиентът?

 18. Ако лизингополучателят е заплатил аванс към доставчика, възможно ли е той да бъде приспаднат от първоначалната вноска или ако сумата е достатъчна да замени първоначалната вноска?

 

 

 

 1. Какво трябва да направите, за да кандидатствате за лизинг?
  За да заявите желанието си да кандидатствате при нас е достатъчно да свалите от секция „Документи“ съответното Искане за лизинг за физическо или юридическо лице, да разпечатате, попълните и изпратите сканиран екземпляр на имейл: оffice@finleasing.bg, като наш представител ще се свърже с Вас, за да уточните всички подробности относно Вашата кандидатура, или се свържете с нас на посочените в секция „Контакти“ телефони.

 2. Как са защитени личните ми данни?
  Винаги сме се стремили да внушаваме доверие на клиентите си. Това ние правим не с думи, а с действия и затова, както и досега се отнасяме особено отговорно към всяка лична информация, която сте ни споделили. Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни само в обема и сроковете необходими за целите на изпълнение на договорните ни ангажименти или по силата на законови изисквания. Как се отнасяме към Вашите данни и какво правим,за да ги защитим, можете да видите тук.

 3. Какъв е размерът на лихвата и как се изчислява тя?
  Предлаганите лизингови схеми са с фиксирани и променливи лихвени проценти, базирани на тримесечен EURIBOR. Лихвата се начислява върху финансирана от нас сума.

 4. Какво е тримесечен EURIBOR?
  EURIBOR e лихвеният процент, подлаган от първокласните банки, участващи на Лондонския международен банков пазар, за депозити в евро. В случай, че тримесечният EURIBOR се промени в сравнение с момента на последното коригиране на лихвата, респективно датата на предаване на лизинговата вещ, с повече от 25 базисни пункта (един процент е равен на 100 базисни пункта), се извършва корекция на лихвата за финансов лизинг, към първо число на месеца, следващ съответното календарно тримесечие, която корекция е аналогична на промяната на тримесечния EURIBOR. Като основа за калкулация се използва тримесечният EURIBOR към първо число на предишния месец в сравнение с тримесечния EURIBOR към деня на последното коригиране на лихвата /вноската, респективно към датата на предаване на автомобила.

 5. Каква е първоначалната вноска и какво представлява тя?
  Първоначалната вноска е от 20% до 50% от стойността на лизинговата вещ и се определя от самия клиент. Тя представлява личното участие на клиента в сделката. Тя се заплаща при подписване на договор за лизинг, като плащането е условие за стартирането на договора.

 6. Изисквате ли допълнителни обезпечения?
  При необходимост и в съответствие с кредитната надеждност на клиента, „Финанс Лизинг” ЕАД има право да изисква предоставянето на следните гаранции: поръчителство по договора или допълнителни имуществени обезпечения.

 7. Какъв е максималният срок на лизинговите договори?
  Максималният срок на договорите за финансов лизинг е 5 години – за движимо имущество и 10 години – за недвижимо имущество.

 8. Какъв е начинът на изплащане на лизинговите вещи?
  Изплащането става на месечни вноски, включващи погашение по главницата и месечната лихва върху остатъчната главница по банкова сметка на „Финанс Лизинг” ЕАД.

 9. Заплащат ли клиентите такса управление по обслужване на лизинговата сделка и в какъв размер е тя?
  Клиентите на „Финанс Лизинг” ЕАД заплащат еднократна такса управление в размер на 1,5% от стойността на сделката, в случай, че са юридически лица, а физическите лица, съгласно Закона за потребителския кредит не дължат такса.

 10. Финансира ли „Финанс Лизинг” ЕАД закупуването на употребявани лизингови вещи?
  „Финанс Лизинг” ЕАД финансира закупуването на употребявани лизингови вещи (предимно автомобили втора употреба отговарящи на определени изисквания). Условията можете да видите тук.

 11. Може ли лизинговата вещ да бъде изплатена предсрочно?
  Да, „Финанс Лизинг” ЕАД предоставя възможност за предсрочно погасяване на лизинга. За целта Лизингополучателя е длъжен да отправи едномесечно писмено предизвестие до Лизингодателя, да заплати такса за предсрочно погасяване, определена в Общите условия по договори за финансов лизинг, с които можете да се запознаете тук (линк към OUDFL), да заплати всякакви други парични задължения дължими от него на Лизингодателя и е изпълнил всички останали разпоредби на Договора за лизинг.

 12. Кой плаща застраховката и какво включва тя?
  Застраховането се извършва от „Финанс Лизинг” ЕАД, за сметка на Лизингополучателя. Ние изискваме застраховка пълно Автокаско и задължителна Гражданска отговорност за моторни превозни средства, строителна и селскостопанска техника. Машини, оборудване и недвижими вещи се застраховат с пълна имуществена застраховка. При желание на клиента сключваме и застраховка Злополука на места в МПС.

 13. При настъпване на застрахователно събитие по автокаско кой завежда щетата?
  Всеки клиент завежда щетата съвместно с представител на застрахователния брокер на „Финанс Лизинг” ЕАД по настъпило застрахователно събитие - автокаско.

 14. Как се подновяват изтекли застраховки?
  Служител на „Финанс Лизинг” ЕАД следи за валидността на застраховките и при наближаване изтичане срока на съответната застраховка той я подновява и има грижата да я изпрати навреме на клиента. Застрахователните премии се заплащат на „Финанс Лизинг” ЕАД след получаване на покана за плащане.

 15. Какво е необходимо за излизане с автомобила в чужбина?
  За да можете да излезете с автомобила в чужбина, е необходимо да притежавате поименно нотариално заверено пълномощно за чужбина, издадено от „Финанс Лизинг” ЕАД, и застраховка зелена карта, важаща за съответните държави, които желаете да посетите и през които ще преминете. За да можем да реагираме навреме, е добре да ни съобщите за намерението си за пътуване извън граница 3 дни по-рано.

 16. Може ли лизингополучателят да избира застрахователно дружество?
  Да, лизингополучателят може да избере с кое от дружествата, с които работи „Финанс Лизинг” ЕАД, да му бъдат сключени застраховките.

 17. Освен първоначалната вноска и таксата по обслужване, какви други първоначални разходи прави клиентът?
  - Застраховка „Пълно автокаско”
  - Застраховка „Финансов риск”
  - Застраховка „Гражданска отговорност”
  - Регистрация КАТ
  - Маркировка
  - Данък МПС
  - Такса, начислявана от компанията за вписване на договора за лизинг при Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози
  - Имуществена отговорност
  - Всички видове нотариални такси, свързани с прехвърляне и придобиване на лизингивия обект

 18. Ако лизингополучателят е заплатил аванс към доставчика, възможно ли е той да бъде приспаднат от първоначалната вноска или ако сумата е достатъчна да замени първоначалната вноска?
  В такива случаи има вариант доставчикът да върне аванса на клиента и той съответно да заплати първоначалната вноска към „Финанс Лизинг“ ЕАД или да се прихване плащането с тристранно споразумение, като доставчикът го фактурира на „Финанс Лизинг“ ЕАД, а лизинговата компания съответно на клиента.

© 2010 Финанс Лизинг ЕАД. Всички права запазени. Design by CodeInSight Ltd.
НачалоВръзка с насКарта на сайта