logo
  Финанс Лизинг ЕАД
София 1407
бул. „Никола Вапцаров” №10, ет.3
Тел.: 02/8661966
Факс: 02/9438195
E-Mail: office@finleasing.bg
      icons
 
За нас
Лизингови
продукти
Документи Лизингов
калкулатор
Партньори Често задавани
въпроси
Контакти
Изпечати този екран

 Лизинг на недвижимо имущество

 

 

Условия за лизинг на недвижимо имущество:

Недвижимо имущество – офиси, търговски и промишлени помещения, жилища, земя и др., с първоначална вноска от 20% до 30% и срок на лизинга до 120 месеца. Специални изисквания - оценка на посочен от „Финанс Лизинг“ ЕАД лицензиран оценител, данъчна оценка на имота, удостоверение от Службата по вписванията за липса на тежести върху имота и др. документи, изискуеми по закон и свързани с недвижимото имущество и правата върху него.

Условия за обратен лизинг:

продажба на актива от неговия собственик на лизингодателя, който от своя страна му го отдава на лизинг.
   
Изисквания към лизинговите вещи:
 

Лизинговата вещ трябва да бъде ликвидна, т.е. да има развит вторичен пазар, позволяващ лесна повторна реализация;

Лизинговата вещ трябва да представлява стандартно оборудване, да не е уникална и да не задоволява специфични потребности на лизингополучателя. В случай, че тези изисквания не са изпълнени лизингов договор може да бъде сключен единствено при наличието на сключен договор за обратно изкупуване или учредяване на допълнителни гаранции;

Лизинговата вещ трябва да има сериен или друг номер, който да позволява лесната му идентификация, когато бъде смесен с други активи.
Лизингова процедура:

Клиентът изразява желание за сключване на лизингов договор – Попълва се искане за лизинг по образец;
изтеглете:
за юридически лицаИскане за лизинг
за физически лицаИскане за лизинг

Клиентът предоставя оферта или проформа фактура от доставчика на желаното движимо или недвижимо имущество и необходимите документи;

„Финанс Лизинг” ЕАД предлага лизингова оферта, включваща – срок, процент (стойност) на самоучастие, лихвени равнища, такса за управление на лизинга, разходи свързани със застраховането на имуществото и плащането на държавни, общински и нотариални такси, както и на всички разходи, възникващи със сключването на договора за лизинг;

Извършва се проучване на потенциалния клиент, имуществото предмет на лизинга и неговия доставчик в рамките на до 3 работни дни след получаване на всички необходими документи;

След одобрението от страна на „Финанс Лизинг” ЕАД, лизингодателят и лизингополучателят подписват следните документи:
 
Лизингов договор и ОУДФЛ към него (с ОУДФЛ можете да се запознаете тук Общи условия);
 
Погасителен план;
 
Декларация по реда ЗМИП и ЗЗЛД;

В случай, когато се сключва договор за оборудване, което не е стандартно и няма развит вторичен пазар, се изисква сключването на договор за обратно изкупуване и/или допълнителни гаранции.

Клиентът превежда първоначално дължимите суми по лизинговия договор на „Финанс Лизинг” ЕАД – таксата за управление, договорените встъпителна вноска (самоучастие), всички изискуеми застрахователни премии и държавни, общински, нотариални такси, както и на всички други разходи възникнали със сключването на договора за лизинг;

Клиентът погасява своето задължение към Финанс Лизинг ЕАД съгласно Лизинговия договор и Погасителния план към него по банкова сметка, посочена от Лизингодателя.
Необходими документи:

   
Лизингов калкулатор <-- Обратно към всички лизингови продукти

 

© 2010 Финанс Лизинг ЕАД. Всички права запазени. Design by CodeInSight Ltd.
НачалоВръзка с насКарта на сайта